Проучване

Първото действие на проекта беше проучване, проведено чрез въпросник, целящ да събере съществуващи добри практики от неправителствени организации, училища и спортни организации за разработване на учебни формати, насочени към младежки оператори, за да ги улесни при справянето с по-широкото социално предизвикателство на тормоза, и да даде възможност за постигане на знания, умения и компетенции чрез интегриран подход на неформалното образование и спорта.