РЕЗЮМЕ

ExSport Us
Проект Еразъм+

Разглежда феномена на тормоза сред младите хора. Проектът се фокусира върху използването на неформалното образование и спорт като инструменти на приобщаващото образование с цел насърчаване на социалното приемане. Какво е тормоз? Olweus (1993) дефинира тормоза като „умишлено и агресивно поведение, което се случва многократно срещу жертва, където има реален или предполагаем дисбаланс на силите и където жертвата се чувства уязвима и безсилна да се защити. Нежеланото поведение е нараняващо: може да бъде физическо, включително удряне, ритане и унищожаване на имущество; вербално, като закачка, обида и заплаха; или косвено, чрез разпространение на слухове и изключване от групата”.

 

 

 

 

Според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ): „Най-уязвимите деца са изправени пред по-висок риск от тормоз. Често това са деца от маргинализирани общности, деца от бедни семейства, деца с различна полова идентичност, деца с увреждания или деца мигранти и бежанци. В случая на Италия, проучване сред ученици от средните и гимназиалните училища показва, че цели 27% от учениците са били жертви на тормоз. За България статистическият анализ показва, че 25% от учениците са претърпели виктимизация от връстниците си поне веднъж на седмица, като 10% от учениците съобщават, че са участвали в тормоз. Националните изследвания в Португалия (Лисабон, както и северните и южните региони) показват, че 20-25 процента от децата в училище са били тормозени, вербално или физически. Нови опасения поражда и нарастващото дигитално измерение на тормоза, което, като екстранира феномените на тормоза от физическото измерение на училищата и арените на социално взаимодействие, изисква приоритетни усилия за действие върху измерението на неформалното обучение като средство за противодействие на радикализацията и насърчаване на приобщаващо поведение във всички области, в които младежите са ангажирани, както като индивиди, така и като членове на физически/дигитални общности.

Export Us дава възможност на операторите и организациите в областта на младежта с ефективни методи за противодействие на феномена на тормоз чрез директно обучение на крайната категория младежи.

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ

НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

Вярваме, че използването на методи за неформално обучение и спорт като инструменти може да допринесе за предотвратяване на социалното изключване, както и да има силата да намали социалните бариери. Устойчивата превенция на тормоза е свързана и се основава на насърчаването на справедливост и приобщаване.

НАСЪРЧАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА МЛАДЕЖКА РАБОТА

Ние насърчаваме качествената младежка работа, като разработваме учебни формати, насочени към младежите, плюс даваме възможност за постигане на знания, умения и компетенции чрез интегриран подход на неформалното образование и спорт.

РЕЗУЛТАТИ

ExSport Us
Проект Еразъм+

ПОСТИГНАТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ И ОБЩНОСТТА

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Придобиване на нови знания и умения, позволяващи им да предоставят целенасочено предложение за противопоставяне на тормоза чрез методи на неформално образование и спорт. Повишена роля в противопоставянето на феномена, овластяване на техните организации.

ЗА МЕСТНИТЕ УЧАСТНИЦИ (МЛАДЕЖИ)​

Повишена осведоменост относно тормоза и неговите психологически ефекти.

ЗА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ​

  • Положително въздействие върху областите на работа на партньора + тези, достигнати директно от организациите и операторите, следващи методологиите на проекта в цяла Европа
  • Повишена осведоменост на местните общности по темата, разпространение на по-голям активизъм в противопоставянето му между образователните институции и местно установените участници от гражданското общество.
  • Осведомеността и образователното въздействие, постигнато върху младежта, ще определят разпространението на все по-приобщаващо поведение и ангажираност на младите хора по темата

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.